• img3
 • img2 2
 • img4
 • img1 2

2016-2017 õa eesmärgid

Õppetöö

 • Õpikäsituse rakendamine ainevaldkonnapõhises õppes
 • Innovaatiliste meetodite kasutamine igas tunnis
 • Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite tulemuste saavutamine vähemalt vabariigi keskmise tulemusega
 • Erinevates rahvusvahelistes projektides osalemine 

 

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega

 • Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad)
 • Õpiabi saavate õpilaste edasijõudmine kõikides õppeainetes on vähemalt rahuldav
 •  Jätkuv töö individuaalsete õppekavade arendamiseks 

 

Koolikohustuse täitmise tagamine

 • Puudumiste ennetamine
 • Täpne reageerimine kõikidele hilinemistele ja puudumistele
 • Õpilased ja õpetajad on kursis kooli kodukorraga 

 

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus

 • Tervislike eluviiside järgimine
 • Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus